top of page
177_edited_edited.jpg

ข้อความต้อนรับ

การเติบโตทำให้เป็นไปได้โดยพระเจ้าเท่านั้น

การเพิ่มพูนในความเป็นพระเจ้าคือการเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น  กระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าใครเป็นต้นเหตุของการเติบโต?

อัครสาวกเปาโลเมื่อเขียนถึงศิษย์ของท่าน  ทิโมธีเตือนเขาเกี่ยวกับผู้ชายที่เขาพูดกันว่า "...ผู้รักความสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้า ถือเอารูปแบบของความเป็นพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธอำนาจของมันก็ตาม..."  (2 ติโมเธียว 3:4, 5).  คนเหล่านี้จะมีรูปแบบของความเป็นพระเจ้า แต่ก็ไม่เป็นความจริง เป็น​ไป​ได้​ที่​จะ​กลาย​เป็น​เหมือน​คน​ที่​เรา​เกลียด​ชัง เนื่อง​จาก​การ​พิพากษา​ที่​ผิด​ศีลธรรม​ใน​ส่วน​ของ​เรา. อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าถ้าเราเกลียดพระองค์ เพื่อเป็นเหมือนพระเจ้า บุคคลต้องรักพระองค์

ฉะนั้น ความเลื่อมใสในพระเจ้าต้องเริ่มด้วยการรักพระเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่ประพฤติตัวเหมือนพระเจ้าก็เป็นเหมือนพระเจ้าในพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม การเป็นเหมือนพระเจ้ามีอะไรมากกว่าที่เราประพฤติ มนุษย์ทั้งหมดประกอบด้วยแรงจูงใจ ทัศนคติ มุมมอง ความปรารถนา สติปัญญา อารมณ์ และเจตจำนงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะพิจารณาในบล็อกนี้คือความรักที่เราทำหรือไม่แสดงต่อพระเจ้า บุคคลอาจมีสาเหตุหลายประการในการประพฤติตนเหมือนพระเจ้า หลายคนอาจเห็นแก่ตัวและปราศจากความรักต่อพระองค์ ในความหมายที่สมบูรณ์ การเป็นเหมือนพระเจ้าคือการรักพระเจ้า 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารักพระเจ้า? พระเจ้าได้รับการเปิดเผยดีที่สุดในพระคัมภีร์ไบเบิล เรารักพระเจ้าถ้าเราเห็นด้วยและตอบสนองต่อคำสั่งและกฎเกณฑ์ในพระคัมภีร์เพราะเรารักผู้แต่ง  ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าคำสอนของพระคัมภีร์ทำให้ปรัชญาของโลกยืนอยู่บนหัวของพวกเขา ผู้เชื่อที่แท้จริงมาเข้าใจว่าโลกนี้ขัดกับคำสอนของพระคริสต์“เราได้ให้พระวจนะของพระองค์แก่พวกเขา และโลกก็เกลียดชังพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ใช่ของโลก แม้อย่างข้าพเจ้าไม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 17:14)

โลกเกลียดชังคริสเตียนแท้ เพราะมันเกลียดชังคริสตจักรที่แท้จริงด้วย ในทำนองเดียวกัน คริสเตียนถูกเรียกออกจากโลก โดยการรับและประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้า คริสเตียนบรรลุการเรียกของพวกเขา”“พวกเขาไม่ใช่ของโลก แม้ว่าฉันไม่ใช่ของโลก จงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (โยฮัน 17:16, 17)

บล็อกนี้มีไว้สำหรับคนที่รักพระเยซูและ  ต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้น ถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับ  และคุณขาดการสอนที่ดี ฉันมาที่นี่เพื่อช่วย


ในพระหรรษทานของพระองค์

signature.png
Rome Colesum.webp

การเติบโตทำให้เป็นไปได้โดยพระเจ้าเท่านั้น

bottom of page